ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αρχιτεκτονική και συμβουλευτική συστημάτων μέσης και υψηλής διαθεσιμότητας, υπηρεσίες ανάλυσης και ποιότητας ασφάλειας
κρίσιμων υποδομών, επιστημονική και βιομηχανική έρευνα ανάπτυξης συστημάτων.